Bliv medlem
Kontakt

Om Bri
• Bris opbygning

• Bris historie
• Bris vedtægter
• Bris laug
Kalender


Racer og indbyggere
Biblioteket
Lænker
Sitemap

Bris vedtægter (seneste opdatering d. 7. marts 2011)

Vedtægterne som PDF. 

 

1 Foreningens navn er "Bri – Tolkienselskabet i København" - i daglig tale "Bri".

1.2 Byen Bri ligger i Storkøbenhavn.

1.3 Foreningen er stiftet den 7. august 1996.

1.4 Foreningens formål er at samle Tolkien-interesserede personer til hygge i Bri’s ånd.

1.5 Foreningen bestræber sig på at holde møde i "Den Stejlende Pony" mindst 1 gang hver

måned. Desuden arrangerer indbyggerne hygge-, sy- og filmaftener, banketter, udflugter

m.v.

2 Foreningen bliver ledet af et Bylaug, der består af minimum 3 og maksimum 5 personer.

Bylauget mødes efter behov. Bylauget i Bri består minimum af:

· Oldermanden, der leder lauget.

· Skatmesteren, der opkræver byskat og holder opsyn med Bri's kistebeholdning.

· Skriftklog, der indsamler vigtige beviser på Bylaugets gerninger og beslutninger.

2.2 Oldermanden tegner foreningen over for omverdenen. Skatmesteren tegner foreningen

økonomisk.

2.3 Bylaugsmedlemmerne vælges af indbyggerne på Bytinget for en toårig periode. Det er kun

indbyggere med minimum 1 års anciennitet, der kan vælges til Bylauget. Bylauget

konstituerer sig selv.

2.4 Beslutninger træffes af Bylauget ved flertalsafgørelse. Ved stemmelighed er Oldermandens

stemme afgørende.

3 Der skal minimum 3 indbyggere til at stifte nye Laug under Bri, herunder Drikkelaug,

Danselaug, Sylaug m.v.

Offentliggørelse sker ved næste møde i Bri, hvor vedtægterne fremlægges til godkendelse af

Bylauget.

3.2 Ændringer i laugenes vedtægter skal godkendes af Bylauget, før de træder i kraft.

3.3 Laugene vælger en laugsmester, der holder Bylauget orienteret om vigtige hændelser i

lauget.

3.4 Bylauget kan opløse et Laug.

4 Indbyggerne skal være over 15 år, men Bylauget kan i særtilfælde give dispensation.

4.2 Landsforvisning kan ske ved foreningsskadelig virksomhed. Beslutning herom træffes af

Bylauget, men kan tages op ved næste Byting.

4.3 Strejfere har ikke stemmeret og kan kun deltage i Bri's aktiviteter efter aftale med Bylauget.

Det eneste en strejfer modtager fra Bri er Pipeurten.

4.4 Ved fraflytning fra Bri mistes alle rettigheder, borgerstatus samt anciennitet.

4.4.2 Opbevarer indbyggeren effekter for Bri, skal disse inden for rimelig tid overleveres til Bri.

Sker dette ikke hæfter indbyggeren økonomisk for effekterne. Bylauget vil, om muligt i

samråd med indbyggeren, der oprindeligt har frembragt effekterne, fastsætte effekternes

værdi.

4.4.3 Indbyggeren beholder alle mærker og ærestegn.

4.4.4 Ved senere gentilflytning (genindmeldelse) må tidligere erhvervet borgermærke, samt

anciennitetsmærker ikke bæres.

4.4.5 Ved tilflytning opnår forhenværende borgere automatisk borgerskab efter 1 års anciennitet.

4.4.6 Det er ved tilflytning ikke muligt at generhverve sin tidligere anciennitet ved at betale for

den fraflyttede periode.

4.5 Et enigt Bylaug kan kræve Bris effekter udleveret fra en hvilket som helst medlem med 30

dages varsel.

5 Alle Bri's indbyggere skal betale byskat til Bri. Byskatten fastsættes af Bylauget og gælder

for et kalenderår.

Skatmesteren kan opkræve ekstra skat for Bri's arrangementer.

5.2 Strejfere betaler også skat.

5.3 Hvis man melder sig ind i Bri i løbet af kalenderåret, betaler man det første år byskat pr.

kvartal.

5.4 Manglende skattebetaling betragtes som fraflytning fra Bri. Sidste frist for betaling af skat er

den 10. februar.

Skatmesteren kan dispensere fra denne regel ved at indgå afdragsordninger.

5.5 Indbyggerne hæfter ikke personligt for Bri's økonomiske forpligtelser.

5.6 Private udeståender indbyggerne imellem vedkommer ikke Bri, og bør ikke dominere Bri’s

arrangementer. Dette gælder uanset om medlemmerne har indgået en aftale på et møde

afholdt i Bri’s regi eller via medlemslisten.

5.7 Fællesindkøb i Bri kan, hvis de har relevans for Bri’s virke, aftales med skatmesteren.

Dersom skatmesteren har godkendt købet, hæfter medlemmerne der deltager i købet overfor

Bri. Ved manglende betaling til indkøber dækkes beløbet af Bri, hvorefter Bri vil opkræve

det skyldige beløb hos debitor.

Indbetaling af depositum ved fællesindkøb inden bestillingen foretages. Når bestillingen er

foretaget, kan depositum ikke tilbagebetales. Skatmesteren informerer indkøbsansvarlig om,

at depositum er indbetalt til Bris konto. Indbetaling, betaling og regning foregår via

Skatmesteren.

6 Alle indbyggere i Bri skal have et navn fra Tolkiens verden ”Arda”. Navnet godkendes af

Bylauget.

6.2 Nye indbyggere skal vælge et navn inden for 3 måneder.

6.3 Intet navn må forefindes i Bri mere end en gang. Det er tilladt at skifte navn, dog kun en

gang pr. kalenderår. Det gamle navn må ikke benyttes af andre indbyggere i en toårig

periode.

7 Bytinget er Bri's øverste myndighed.

7.2 Der afholdes Byting i Bri hvert år mellem den 15. februar og 15. marts.

7.3 Bylauget indkalder alle indbyggere til Byting - skriftligt med mindst 20 dages varsel –

vedlagt dagsorden.

7.4 Alle indbyggere kan komme med forslag, der ønskes behandlet på Bytinget. Forslagene skal

stilles skriftligt og skal være modtaget af Bylauget senest 14 dage før Bytinget.

7.5 Mindst 8 dage før Bytinget skal indkomne forslag samt regnskab og budget være

tilgængelige for indbyggerne på en i indkaldelsen nærmere angiven måde.

7.6 Dagsordenen til Bytinget skal mindst indeholde følgende punkter:

· Fremlæggelse af fuldmagter.

· Valg af ordstyrer og skriver.

· Oldermandens beretning.

· Tvister angående landsforvisning.

· Skatmesterens beretning og godkendelse af regnskab.

· Indkomne forslag.

· Godkendelse af budget.

· Valg af medlemmer til Bylauget.

· Laugsmestrenes beretninger.

· Evt.

Punkternes indbyrdes orden kan ikke ændres.

7.7 Alle fremmødte indbyggere med minimum 1 års anciennitet har stemmeret ved Bytinget.

Beslutninger træffes ved flertalsafgørelse.

7.8 Bri's love kan ændres på Bytinget med mindst to trediedeles flertal af de afgivne stemmer.

7.9 Bylauget kan indkalde til ekstraordinært Byting. Indkaldelse skal ske skriftligt til alle

indbyggere med mindst 8 dages varsel. Der kan ikke behandles andet på det ekstraordinære

Byting end det i indkaldelsen nævnte.

7.10 En trediedel af indbyggerne kan forlange, at Bylauget indkalder til ekstraordinært Byting.

Dette krav skal stilles skriftligt til Bylauget indeholdende information om, hvad der skal

behandles på det ekstraordinære Byting.

Bylauget skal indkalde til ekstraordinært Byting til afholdelse senest 30 dage efter

modtagelsen af kravet.

8 Beslutning om opløsning at Bri kan kun vedtages på et ekstraordinært Byting med mindst to

tredjedeles flertal af de afgivne stemmer.

8.2 Hvis indbyggerne beslutter at opløse Bri, tilfalder foreningens aktiver til en eller flere

nordiske Tolkienforeninger.

Disse ændrede love træder i kraft per 7. april 2011.